หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เที่ยวชมทะเลหมอก

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พระพุทธมหาธรรมราชา องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ใกล้แม่น้ำป่าสัก ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และมีส่วนของพื้นที่ราบเชิงเขา ในหมู่ที่/ชุมชนที่ 8
 
ภมูิอากาศ
  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน จึงทำให้มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
 
ฤดูร้อน
เริ่มต้นประมาณ เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน มีอากาศร้อนมาก
 
ฤดูฝน
เริ่มต้นประมาณ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม มีฝนชุกทำให้น้ำท่วมทุกปี
 
ฤดูหนาว
เริ่มต้นประมาณ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง
 
ลักษณะดิน
  เป็นดินผสมลูกรังเป็นส่วนใหญ่
 
ลักษณะของไม้และป่าไม้
  ไม้ล้มลุกผสมไม้ยืนต้น
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 7,645 คน แยกเป็น
 
ชาย 3,825 คน คิดเป็นร้อยละ 50.03
 
หญิง 3,820 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97
 
จำนวนครัวเรือน 2,474 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 115.83 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล
ได้รับการยกฐานะมาจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นองค์การ บริหารส่วนตำบลเฉลียงทอง และจัดตั้งเป็น "เทศบาลตำบลเฉลียงทอง" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 7 มกราคม 2551
 
โดยมีผลบังคับตามกฏหมาย ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นไป
 
 
ที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 555 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ
หนองไผ่ ประมาณ 11 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 48 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 340 กิโลเมตร
 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง มีเนื้อที่ประมาณ 66 ตารางกิโลเมตร หรือ 41,250 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองห้วยน้ำ บริเวณพิกัด QT 173817 เป็นเส้นเลียบ ตามพื้นที่ทางการเกษตร และเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองหัวโตก - โป่งราษฎร์ ไปทางทิศตะวัน-
ออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่จุดบรรจบระหว่างคลองหัวโตก - โป่งราษฎร์ กับคลอง -
หนองมะปรางค์ บริเวณพิกัด QT 246837 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลห้วยโป่ง กับเทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ รวมระยะด้านทิศเหนือ ประมาณ 8,300 เมตร
 
  ด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่จุดบรรจบ ระหว่างคลองหัวโตก - โฟ่งราษฎร์กับคลองหนองมะปรางค์
บริเวณพิกัด QT 246837 เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางแม่น้ำป่าสัก ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณปากคลองละออง โดยบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก บริเวณพิกัด QT 268700 ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลระวิง อำเภอเมืองฯ และตำบลวังโบสถ์กับเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
อำเภอหนองไผ่ รวมระยะด้านตะวันออกประมาณ 26,400 เมตร
 
  ด้านทิศใต้ ตั้งแต่หลักเขตที่ 9 ตั้งอยู่ บริเวณปากคลองละอองบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก บริเวณพิกัดเลขที่ QT
268700 เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองละอองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วต่อไปตาม
คลองโกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และเส้นเลียบตามพื้นที่ทางการเกษตรไปทางทิศตะวันตก-
เฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 11 ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างถนนดินลูกรังกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 21 สายสระบุรี - หล่มสัก บริเวณพิกัด QT 220713 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตำบลกองทูล และตำบลหนองไผ่กับเทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ รวมระยะด้านใต้
ประมาณ 4,700 เมตร
 
  ด้านทิศตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 11 ตั้งอยู่ บริเวณจุดบรรจบระหว่างถนนดินลูกรังกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 21 สายสระบุรี - หล่มสัก บริเวณพิกัด 220713 เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 21 สายสระบุรี - หล่มสัก ไปทางเหนือ, เส้นตรงตามแนวที่ดินราฎร, เส้น
เลียบกึ่งกลางคลองนาเฉลียง, คลองหมาตาย และเส้นเลียบตามพื้นที่ทางการเกษตร จนบรรจบ
กับหลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองห้วยน้ำ บริเวณพิกัด QT 173517 ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างตำบลยางงาม และเทศบาลตำบลนาเฉลียงกับเทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอ
หนองไผ่ รวมระยะด้านตะวันตกประมาณ 14,650 เมตร
 
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านวังรี 335 322 657 229  
2 บ้านปากคลองกรวด 341 320 661 211
  3 บ้านโรงบ่ม 490 502 992 289  
4 บ้านหัวโตก 635 602 1,237 349
  5 บ้านต้นยาง 89 93 182 134  
6 บ้านนาเฉลียงใต้ 415 467 882 268
  7 บ้านหนองไลย์ 562 574 1,136 355  
8 บ้านห้วยน้ำบ่อ 182 173 355 129
  9 บ้านโคกสว่าง 594 592 1,186 405  
10 บ้านน้ำพุ 182 175 357 105
  รวมทั้งสิ้น   3,825 3,820 7,645 2,474
 
** ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง **
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร.056-789-417
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร : 056-789-417
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
จำนวนผู้เข้าชม 7,001 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10