ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีปี 2563( 1/24/2020 2:24:14 PM )
       ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1/2563( 1/24/2020 11:37:26 AM )
       สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563( 1/16/2020 10:50:44 AM )
       ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2563( 1/16/2020 10:47:11 AM )
       ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2563( 1/16/2020 10:46:22 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองวังรี หมู่ที่ 1( 1/16/2020 10:44:54 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 4( 1/16/2020 10:42:44 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 2( 1/16/2020 10:40:32 AM )
       แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง( 1/14/2020 2:09:21 PM )
       การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563( 1/14/2020 11:25:20 AM )
       สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง( 1/13/2020 1:37:23 PM )
       สาระสำคัญใบสั่งจ้าง เลขที่ 20/2563( 12/18/2019 2:15:20 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองแก หมู่ที่2( 12/18/2019 2:14:41 PM )
       สาระสำคัญใบสั่งจ้าง เลขที่ 21/2563( 12/18/2019 2:13:52 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 6( 12/18/2019 2:13:09 PM )


จำนวน : 445 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 30 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th