ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562( 11/7/2019 9:07:30 AM )
       ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตก( 10/25/2019 10:48:37 AM )
       แผ่นพับ กระบวนการให้บริการประชาชน( 10/24/2019 11:09:14 AM )
       กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ( 10/24/2019 11:05:48 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนสายเด่นชัย-วังรี หมู่ที่1( 9/25/2019 3:28:31 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไลย์-วังโบสถ์ หมู่ที่ 7( 9/25/2019 3:26:28 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9( 9/25/2019 3:24:36 PM )
       ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายนาเฉลียง-ยางแหลม หมู่ 6-4( 9/25/2019 3:23:33 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนสายป่าดู่ ช่วงนานายพจน์-สะพานข้ามคลองช้างตาย หมู่ 6( 9/25/2019 3:20:31 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนสายหนองไลย์-การเคหะหมู่ 7( 9/25/2019 3:19:02 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 8/30/2019 1:54:13 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถสามล้อโยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 8/30/2019 1:50:36 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 8/30/2019 1:49:41 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8902 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 8/30/2019 1:48:12 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 8/30/2019 1:46:37 PM )


จำนวน : 402 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 27 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th