แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนกับการให้บริการของเทศบาลตำบลเฉลียงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
   ที่ท่านมาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้เราจะประมวลสรุปผลลัพธ์ เพื่อทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพละตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
3. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
4. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
2. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง