ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ] 
      

สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.         ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 มกราคม เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี (เป็นการเก็บภาษีล่วงหน้า)

2.         ให้นำมูลค่าที่ดินรวมกับสิ่งปลูกสร้าง (หักค่าเสื่อม) เป็นฐานภาษี และพิจารณาการใช้ประโยชน์                4 ประเภท ดังนี้

2.1  ประเภทเกษตรกรรม

-         ยกเว้นฐานภาษี 50 ล้านบาท  เป็นราย อปท. โดยยกเว้นแปลงที่ราคาสูงสุดไล่ลงมา  จนครบ 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินเก็บร้อยละ 0.01  (ล้านละร้อยบาท)  โดยส่วนที่เหลือคำนวณเป็นรายแปลง แปลงใดติดกันให้คำนวณรวมกัน (รวมกันยกเว้นแยกการคำนวณ)

-         ใน 3 ปี (2563-2565)  ยกเว้นฐานภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและใช้ที่ดินเพื ่อการเกษตร ตั้งแต่บาทแรก  (จะต้องเป็น  1 โฉนด  2 เป็นบุคลธรรมดา  3 ทำการเกษตร   เอกสารประเภทอื่น ๆ เช่น  ส.ป.ก.  .ส.3   ต้องเสียตั้งแต่บาทแรก)

2.2   ประเภทที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น

-         บ้านหลังหลัก แยกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1  มีหลักฐาน 3 อย่าง ได้แก่ 1) โฉนดเป็นของเรา 2) ทะเบียนบ้านมีชื่อเรา                                                 3) เราเป็นเจ้าของบ้าน   ได้รับสิทธิยกเว้น 50 ล้านบาท  เกินนั้นเสียร้อยละ 0.03

กรณีที่ 2 มีหลักฐาน 2 อย่าง ได้แก่ 1) ทะเบียนบ้านมีชื่อเรา 2) เราเป็นเจ้าของบ้าน  ได้รับสิทธิยกเว้น 10 ล้านบาท เกินนั้นเสียร้อยละ 0.02

# การใช้สิทธิยกเว้นเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านนั้น ให้ดูเพียงหลักฐานครบ

# ชื่อในทะเบียนบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน เป็นผู้อาศัยหรือ เด็กแรกเกิดถ้ามีชื่อก็ใช้สิทธิได้

# ชื่อในโฉนดไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อแรก ชื่อลำดับเท่าไรก็ได้

-         บ้านหลังอื่น หมายถึง ไม่สามารถมีชื่อในทะเบียนบ้านหลังนั้นได้ เสียภาษีตั้งแต่บาทแรก                                      ในอัตราร้อยละ 0.02 

2.3   ประเภทอื่น ๆ  (ไม่ใช่อยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่น ๆ) ได้แก่ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  เก็บอัตราร้อยละ 0.3

2.4   ประเภทว่างเปล่า เก็บอัตราร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปีไม่ทำประโยชน์เพิ่มอีกร้อยละ 0.3  แต่ไม่เกินร้อยละ 3

3.         ขั้นตอนการจัดเก็บ  มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

3.1 สำรวจ ต้องสำรวจแบบปูพรมทุกแปลงเพื่อให้ทุกคนอยู่ในฐานภาษี

3.2 ประกาศ นำข้อมูลจาการสำรวจมาประกาศตามแบบ (แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง) ทุกแปลง

      และแจ้งเจ้าตัวตรวจสอบทุกราย ภายในเดือนธันวาคม 2562

3.3 ตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใส

3.4 ประกาศราคาประเมิน    โดยให้นำราคาประเมินที่ธนารักษ์กำหนดมาประกาศตามแบบ (แบบบัญชี ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ) ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

3.5 ประเมินตามแบบ (แบบรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563                       

       ไม่มีการขยายเวลาประเมิน

3.6 เก็บเงินภาษีภายในเดือนเมษายน 2563

4.         วิธีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีทีมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท

-         แนวนอนให้ใช้วิธีแบ่งเค้กเป็นส่วน ๆ  แล้วนำแต่ละส่วนมารวมกัน

-         แนวตั้งให้ใช้หาร้อยละของการใช้ประโยชน์  โดยใช้มูลค่าตัวสิ่งปลูกสร้างเป็นฐานในการหาเปอร์เซนต์  แล้วใช้เปอร์เซนต์คูณกับมูลค่าฐานภาษี

 

   ทำรายการเมื่อ: 13-มค.-20at 13:37
ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีปี 2563   [ 24/1/2563 14:24:14 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1/2563   [ 24/1/2563 11:37:26 ]
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563   [ 16/1/2563 10:50:44 ]
ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2563   [ 16/1/2563 10:47:11 ]
ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2563   [ 16/1/2563 10:46:22 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองวังรี หมู่ที่ 1   [ 16/1/2563 10:44:54 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 4   [ 16/1/2563 10:42:44 ]
     
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th