ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนสายเด่นชัย-วังรี หมู่ที่1 ] 
       C34_6.jpg277_6.jpg
   ทำรายการเมื่อ: 25-กย.-19at 15:28
ประกาศเทศบาลตำบลเฉลียงทอง เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาล   [ 27/1/2563 16:01:16 ]
ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีปี 2563   [ 24/1/2563 14:24:14 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1/2563   [ 24/1/2563 11:37:26 ]
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563   [ 16/1/2563 10:50:44 ]
ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2563   [ 16/1/2563 10:47:11 ]
ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2563   [ 16/1/2563 10:46:22 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองวังรี หมู่ที่ 1   [ 16/1/2563 10:44:54 ]
     
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th