ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ] 
      

แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

          เพื่อให้นโยบายการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนของรัฐบาลสามารถ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลไกดำเนินงาน ในแต่ละ ระดับ และเป็นกลยุทธการบูรณาการงานสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ การสร้างการมี ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

          แผนงานระยะที่ ๑ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ

๑. รัฐบาลประกาศนโยบายเป็นวาระแห่งชาติ“สวัสดิการชุมชน” เพื่อสร้าง หลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก สร้างความเข้มแข็งของชุมช น โดยรัฐบาล ให้การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตามแนวทางสวัสดิการชุมชนโดย รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนและสมทบงบปร ะมาณกองทุน สวัสดิการชุมชนโดยตรงให้กับชุมชน

๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชน

๒.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สนับสนุนการพัฒนาและการสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว จำนวน ๓,๑๐๐ ตำบล/ เมือง โดยมีหลักเกณฑ์ การสนับสนุนที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ก ารดูแลผู้ด้อย โอกาสในตำบล และการขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุมกว้างขวาง

การสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งก่อนการดำเน ิน โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งและดำเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ำกว่ า ๑ ปี และ ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด

๒. สมาชิกและผู้รับประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มคน รวมถึงเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และสมาชิก กระจายพื้นที่ในตำบล/ท้องถิ่น และมีหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในตำบล/ท้องถิ่น

๓. มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิก และได้รับการสนับสน ุนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีระบบการบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผน การพัฒนาองค์กร การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานต่อ สาธารณะ

๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง เช่น เกิด เจ็บ ตาย การศึกษา อาชีพ ที่ดูแลสมาชิกและคนในชุมชน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับงาน พัฒนาอื่นๆ ในชุมชน เช่น องค์กรการเงินชุมชน

๒.๒ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนและสมทบกองทุน ตำบลใหม่ ที่ยังไม่จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน ๒,๐๐๐ ตำบล

การสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งใหม่ และได ้รับการ สมทบเงินจากรัฐครั้งแรก มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งและดำเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ำกว่ า ๑ ปี และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหว ัด/ กรุงเทพ มหานคร

๒. มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน ครอบคลุมกลุ่มคน รวมถึงเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สมาชิกกระจายพื้นที่ในตำบล และมีหมู่บ้าน/ชุมชนเข้า ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในตำบล/ท้องถิ่น

๓. มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิก และได้รับการสนับสน ุนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีระบบการบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการ พัฒนาองค์กร การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานต่อ สาธารณะ

๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง เช่น เกิด เจ็บ ตาย การศึกษา อาชีพที่ดูแลสมาชิกและคนในชุมชน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับงาน พัฒนาอื่นๆ ในชุมชน เช่น องค์กรการเงินชุมชน

๓. สนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนในระดับ จังหวัด และระดับชาติ

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลไกร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนร ะดับ จังหวัดให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๓.๒ หนุนเสริมกลไกการจัดสวัสดิการชุมชน ทั้งในระดับชาติและระดับ จังหวัดเกิดการเชื่อมโยงบูรณาการชุมชน ท้องถิ่นและภาครัฐในการ จัดระบบสวัสดิการชุมชน

๓.๓ ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการชุ มชน และ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น

    ทำรายการเมื่อ: 08-กย.-16at 14:53
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th