ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ คณะผู้บริหาร ] 
      

  

 ชื่อ-สกุล : นายเพ็ง  กุลสง
 ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
 ที่อยู่ :  
555 ม.7 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
หมายเลขโทรศัพท์
056-789417
หมายเลขโทรสาร
056-789417
มือถือ
081-3795059  

 ชื่อ-สกุล : นายสำราญ  ศรีบุรินทร์
 ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
 ที่อยู่ :  
555 ม.7 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
หมายเลขโทรศัพท์
056-789417
หมายเลขโทรสาร
056-789417
มือถือ
-    

 ชื่อ-สกุล : นายสะอาด     น้อยมหาพรม
 ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
 ที่อยู่ :  
555 ม.7 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
หมายเลขโทรศัพท์
056-789417
หมายเลขโทรสาร
056-789417
มือถือ

  

                


 ชื่อ-สกุล : นายประดิษฐ์      วงปัญญา
 ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเฉลียงทอง
 ที่อยู่ :  
555 ม.7 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
หมายเลขโทรศัพท์
056-789417
หมายเลขโทรสาร
056-789417
มือถือ

                            

   

 ชื่อ-สกุล : นางขนิษฐ์     มีเปี่ยม
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเฉลียงทอง
 ที่อยู่ :  
555 ม.7 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
หมายเลขโทรศัพท์
056-789417
หมายเลขโทรสาร
056-789417
มือถือ


    
    ทำรายการเมื่อ: 14-มีค.-11at 14:05
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th