ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ] 
      

  

 ชื่อ-สกุล : นายสิงห์ทอง  หมื่นชนะ
 ตำแหน่ง : กำนันตำบลนาเฉลียง
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

  

 ชื่อ-สกุล : นายมานพ  วุฒิยาลัย
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

  

 ชื่อ-สกุล : นายประมวล  เริงเลื่อม
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

  

 ชื่อ-สกุล : นายสมชาย   เย็นจิตร
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

  

 ชื่อ-สกุล : นายณรงค์  จันตา
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

  

 ชื่อ-สกุล : นายสุพี  ทองปั้น
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

  

 ชื่อ-สกุล : นางสาวเอมิกา    ป้อมสะอาด
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

  

 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิสา    พาลี
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล : นายคำพันธ์  หงษ์ลอย
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

  

 ชื่อ-สกุล : นายกนกพล  ษรจันทร์
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-พค.-09at 11:46
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th