ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สำนักปลัด ] 
       ชื่อ-สกุล : จ่าสิบเอกพชร      นิรารมย์
 ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
 ที่อยู่ :  

หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
- ชื่อ-สกุล : นายประภาส    พงษ์พิพัฒน์
 ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
 ที่อยู่ :  


หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-
 ชื่อ-สกุล : นางนภัสสร   มิ่งมณี
 ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
 ที่อยู่ :  


หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-
 ชื่อ-สกุล : นายสิทธิภาคย์      แก้วบาง
 ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 ที่อยู่ :  หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

 

 ชื่อ-สกุล : นายชาญชัย   วันเที่ยง
 ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 ที่อยู่ :  

หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
- ชื่อ-สกุล : นางธรัญญา   พงษา
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 ที่อยู่ :  

หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-

  

 ชื่อ-สกุล : นายเสกสรรค์    แก้วลาย
 ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     ปฏิบัติการ
 ที่อยู่ :  

หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
-


 ชื่อ-สกุล : นางฐิดาพัชร์       จันทร์ศิริ
 ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญการ
 ที่อยู่ :  

หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
- 

 ชื่อ-สกุล : นายสุพี      กันแสน
 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล : 
 ตำแหน่ง : 
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล : 
 ตำแหน่ง : 
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล : 
 ตำแหน่ง : 
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล : 
 ตำแหน่ง : 
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล : 
 ตำแหน่ง : 
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล : 
 ตำแหน่ง 
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล : 
 ตำแหน่ง : 
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
    ทำรายการเมื่อ: 08-พค.-09at 11:46
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th