ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ การติดตามและการประเมินผล ] 
      

                                    การติดตามและการประเมินผล

       การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
    การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  เป็นขั้นตอนที่สำคัญ จะต้องดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนอ นุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี  กล่าวคือเมื่อผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  และได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  หน่วยงานเป็นผู้นำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ส อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    ความหมาย
      การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
    เป็นการนำโครงการ / กิจกรรม  ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย  โดยต้องกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ  และวิธีการดำเนินการ
      การติดตาม
   เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงาน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาสามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม  ที่กำหนดไว้ในแผนงาน / โครงการหรือไม่    มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  และอยู่ในระยะเวลา  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่
     การประเมินผล
    เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน /โครงการ  ที่นำไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  
   องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
     เทศบาลตำบลเฉลียงทอง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระท รวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 28   เป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตาม  และประเมินผล  ซึ่งมีรายนามคณะกรรมการดังนี้
 1. นายจรูญ   คำมา  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ
 2. นางพรรัตน์   จันมโนวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ
 3. นางศุภิสรา   กุลสง  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ
 4. นางสาวมณี   ชันชนะ  ผู้แทนประชาคม    กรรมก าร
 5. นางทองพิศ   เจนวิถี  ผู้แทนประชาคม    กรรม การ
 6. พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ
 7. ท้องถิ่นอำเภอหนองไผ่  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
 8. นายสมบูรณ์   เสียงเพราะ ปลัดเทศบาลตำบลเฉลียงทอง  กรรมการ
 9. นายประภาส   นาราษฎร์ หัวหน้ากองช่าง กรรมการ
10.นายสำเนาว์    หมื่นชนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ
11.นายประดิษฐ์   วงปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนาเฉลียง  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
(1)   กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2)   ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3)   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตามที่เห็นสมควร
     วิธีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  วิธีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
  กำหนดให้ส่วนราชการต่างๆ  ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    วิธีการติดตามผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
  การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ซึ่งอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ได้กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใ นการติดตามและ ประเมินผลให้ มากที่สุด  โดย
 1. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ติดตามการดำเนินโครงการของเทศบาล ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
 3. การดำเนินโครงการในแต่ละครั้งจะต้องให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพิจารณา โครงการและจัดสรรงบประมาณด้วย
 4. เมื่อการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วต้องให้ประชาชนเข้าร่วมการป ระเมินผลด้วย
 5. คณะกรรมการจะต้องรายงานผลการดำเนินการต่อ สภาเทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 6. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และให้ประชาชน สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองและยั่งยืน คณะผู้บริหารจึงกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคอยให้คำป รึกษาและดูแลการบริหารงานหลังการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วโดยห่าง ๆ  และต่อเนื่อง
       วิธีการประเมินผลระดับความสำเร็จ  และล้มเหลวของแผนงาน / โครงการ มี 3 ระดับ  คือ
  1. ผลผลิต  เป็นการพิจารณาปริมาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความพึงพอใจ
  2. ผลลัพธ์  ผลที่เกิดจากผลผลิต  ซึ่งเป็นการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของแผนง าน / โครงการ  เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
  3. ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการ  ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย  ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-พค.-09at 10:14
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th