ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองช่าง ] 
      


 ชื่อ-สกุล : นายอรุณ      พรหมคำ
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
 ที่อยู่ :  

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 ชื่อ-สกุล : นายสยาม  กุลเสน
 ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
 ที่อยู่ :  

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 ชื่อ-สกุล : นายประจักษ์    คำมา
 ตำแหน่ง :ผู้ช่วยช่างโยธา
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 ชื่อ-สกุล : นายวีระศักดิ์  ทีฟอง
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

 ชื่อ-สกุล : นายอนุชิต      สาสูงเนิน
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวิมล   คำอัด
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-    ทำรายการเมื่อ: 02-เมย.-09at 10:36
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th