ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ แผนพัฒนาสามปี ] 
      

                                                    แผนพัฒนาสามปี

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด  จำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู่ การปฏิบัติิ   แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะ เวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
      ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
   การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  มีความสำคัญต่อเทศบาลตำบลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาที่ความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ  เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านขั้ นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน   ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเฉลียงทอง  สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  และสนองตอบความต้องของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าแท้จริง
 ดังนั้น  โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ)  โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
 1.  โครงการ/กิจกรรม  ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดำเนินการได้  การสัมฤทธิ์ผลของ      โครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
2. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป
1.  เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.  เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ที่ชัดเจน
3.  เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาสามปี
4.  เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1.  เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามปีมีความสอดคล้อง  และสามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการการพัฒนาให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจ ะบรรจุในเทศบัญญัติ   งบประมาณรายจ่ายประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
4. เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาในแต่ละด้านชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่  1 การเตรียมการจัดทำแผน
 1. ประชุมแต่ละส่วนในองค์กรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์  ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี พ.ศ. 2552  ถึง พ.ศ. 2554  โดยผ่านปลัดเทศบาลให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
 2. ส่วนที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานในองค์กรและประชาคม
ขั้นตอนที่  2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาและข้อมูลปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
 2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จัดการประชุมร่วมกับประชาคมชุมชน  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป
 3.  จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒ นาสามปี
ขั้นตอนที่  3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
   การเก็บรวบรวมข้อมูล
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล      ที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยใช้หลัก  SWOT  (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)
   การวิเคราะห์ข้อมูล   ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ
  1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
  2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
  3.  การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา
  4.  การตัดสินเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
ขั้นตอนที่  4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
 - พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดทำ วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศ าสตร์กา รพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาใน ช่วงสามปี  โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการ พัฒนาในช่วงสามปี
ขั้นตอนที่  5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
 - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการ  ด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสำเร็จ
ขั้นตอนที่  6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจัดทำร่างแผนพัฒนาสาม ปี
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนำร่างแผนพัฒนาสามปีท ีี่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่   7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
 1.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาใ ห้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 2.  ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
 3.  เมื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอพิจารณาเห็นชอ บแล้วส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  และนำไปปฏิบัติ  และแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อำเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายใน   15  วันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30  วัน
1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี  ถือเป็นเครื่องมือช่วยให้เทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุ วัตถุประสงค์  เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และประหยัดเวลาทั้งด้านระยะเวลา  บุคลากรและงบประมาณ  เพราะได้มีการเตรียมในเรื่องการใช้ทรัพยากร  รวบรวมปัญหา  ความต้องการจากเวทีประชาคม  ทุกชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเฉลียงทอง ในทุกด้านไว้แล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 20-ตค.-07at 11:31
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th