ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ผลงานปีที่ผ่านมา ] 
      

                                    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา

         สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
     จากการศึกษาข้อมูลด้านปัญหา ศักยภาพ ของเทศบาลตำบลเฉลียงทอง และประเด็นหลักในการ พัฒนาที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนที่  2  นั้น จึงนำมาทำการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค(SWOT) มีรายละเอียดดังนี้
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์  สภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลเฉลีย งทอง 
                                                      ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง  (Strenght)

จุดอ่อน (Weak)

1.  ระบบการบริหาร

- มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน    

- การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล

- มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

2.  ระบบข้อมูล

- มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ

3.  อัตรากำลัง  (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)

-บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

-ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

- มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง

4.  การเงิน/งบประมาณ

- การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

1.  ระบบการบริหาร

- กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาทำให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน

- พื้นที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้ทั่วถึง

- ปริมาณงานมีมาก   บุคลากรมีน้อย  มีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร

- ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม

2.  ระบบข้อมูล

- ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล

3. อัตรากำลัง  (พนักงาน/ลูกจ้าง)

- มีบุคลากรไม่เพียงพอ

- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป

  

4.  การเงิน/งบประมาณ

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง

 


จุดแข็ง  (Strenght)

จุดอ่อน (Weak)

5.  ศักยภาพของชุมชน

- มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร

- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก

5.  ศักยภาพของชุมชน

- สถานที่และอาคารที่ทำการคับแคบไม่เพียงพอ

- มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บ้าน สมาชิกมีน้อย

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                                                                              ปัจจัยภายนอก

โอกาส  (Opportunity = O)

อุปสรรค  (Threat = T)

1. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริม

การดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถ ิ่น  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ด้านการเกษตร   ด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่  ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบล

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบร ิการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุ นการถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาล

1.กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาทำให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน

 2.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลือรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไปน ิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

3. การเมืองไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร  ทำให้การดำเนินการตามนโยบายขาดการต่อเนื่อง

 


 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:40
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th