ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ] 
      

                                        ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
    ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
  1. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน ,สะพาน  ,ทางเท้า  ,รางระบายน้ำ,ท่อระบายน้ำ , ท่อเหลี่ยม  ,ฝาย
  2. การก่อสร้าง   ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และเพื่อการเกษตร
  3. การขยายเขต  ติดตั้ง  ต่อเติม  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  ไฟฟ้าสาธารณะ  และระบบไฟจราจร
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และสังคม
  แนวทางการพัฒนา
  1. การส่งเสริมและสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม
  2. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
  3. การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา   ขยายโอกาสทางการศึกษา  และข้อมูลข่าวสาร
  4. การส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  แนวทางการพัฒนา
  1.  การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน(ยาเสพติด ,การจราจร,สาธารณภัย)
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
  แนวทางการพัฒนา
  1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมในการประกอบอาชีพของประชาชน
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม   และการ   ท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนา
  1.  บริหารจัดการ  คุ้มครอง  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. การจัดการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลของชุมชน  และครัวเรือน
   3. การปรับปรุง  คุ้มครอง  ดูแล  แหล่งท่องเที่ยว   สวนสาธารณะ   และสภาพภูมิทัศน์
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนา
  1.  การส่งเสริมและสนับสนุน  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2.  การป้องกัน  คุ้มครอง  ควบคุม  บูรณะ  และบำรุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และสถานที่สำคัญทางศาสนา
  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
  แนวทางการพัฒนา
  1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา ทาง
  การเมืองและสังคม
  2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร   องค์กรให้มีขีดความสามารถในการ พัฒนา และส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล  
   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
  1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  2.  การป้องกัน  แก้ไข  สาธารณภัย
  3.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  การกีฬา  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  4.  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  และครบวงจร
  5.  ส่งเสริมการอุตสาหกรรม  การพาณิชย์  และสร้างอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
  6.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และธรรมชาติ
  7.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี
  8.  ส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ อพัฒนาไปสู่ภูมิภาค
  9.  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 10 . การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง และ มีคุณภาพ
 12. การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร
 13. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
 14. ส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอหนองไผ่
   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
  1.นโยบายพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
    1.1  การพัฒนาการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัย โดยการจัดพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ให้ได้มาตรฐาน 
    1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน องค์กรเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
    1.3  ส่งเสริม และสนับสนุนให้  ยุวชน เยาวชน ก่อนวัยเรียน และในวัยเรียน มีพลานามัยแข็งแรง โดยได้รับบริการอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน และมีจิตใจที่ดีงาม อ่อนโยน มีเมตาตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมไทย
    1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ พร้อมทั้ง สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป   โดยสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา   สนามกีฬา ลานกีฬา และเครื่องอำนวยความสะดวก อื่นๆ  ที่ได้มาตรฐาน ตามความจำเป็น
    1.5  ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน โดยเรียนรู้ ตามอัธยาศัย
    1.6  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับ ก่อนวัยเรียน และในระดับที่สูงขึ้นและเยาวชนสามารถเข้าถึงวิธีการทางการศึกษา ได้อย่างกว้างขว้าง
    1.7  สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ นักเรียนและประชาชนทั่วไป
    1.8 ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมุ ่บ้าน         
    1.9 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามความจำเป็น
  1.10  ส่งเสริม และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล และต่างตำบลให้เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วม      
  1.11 ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียน  เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน(ตลอดจนให้การส นับสนุนอุปกรณ์ด้านการศึกษาตามที่โรงเรียนในสังก ัดขอรับการสนับสนุน)
  1.12 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา โดยจัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อความสัมพันธ์ และนันทนาการ ตามนโยบายของรัฐบาล การสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด จัดตั้ง  ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
   2.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการส่งเสริมอาชีพและรายได้
    2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยดำเนินการฝึกอบรมให้คว ามรู้ในวิชาชีพ ที่เป็นความต้องการของตลาด
    2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างตลาดกลางในชุมชน ให้สามารถ ยกระดับมาตรฐานของตลาด   ในการจะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน ในการซื้อขายมากขึ้น
   2.3 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในเทศบาลที่ใช้งบประมาณ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
   2.4 จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็ง
   2.5 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหล ือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
   2.6 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวที่  ตกเกณฑ์. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจนระดับหนึ่ง
   2.7 สำรวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยเพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที ่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อ ไป
   2.8 ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาผลผลิตคุณภาพสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   3.นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
   3.1   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุขขั้น พื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาวะของชุมชน และความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นของประชาชน
   3.2   ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
   3.3   ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกองทุนสุขภาพ เพื่อดูแลรักษา และป้องกันสุขภาพและอนามัยประชาชนภายในตำบล ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และโรคติดต่อต่างๆ
   3.4  สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือต่อไป
   3.5 สำรวจคนพิการ   ผู้ด้อยโอกาสเพื่อจัดหางบประมาณช่ว 
   3.6 จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
   3.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   3.8 ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
   3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมต่ าง ๆ และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสให้มีความอยู่ดีกิ นดีทั้งตามงบ ประมาณ และความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น
  3.10 ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐาน(อสม.)และองค์กรเอกชนอื่นๆ
  3.11 ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน กรณี มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก , โรคฉี่หนู ,โรคไข้เลือกออก ฯลฯ รวมถึงโรคระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นโรคควบคุม
    4.นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
   4.1 จัดให้มีระบบการกำจัดขยะ เครื่องมือ และสถานที่กำจัดขยะ
   4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สิ้นเปลืองและลดปริมาณขยะให้น้อยลงดูแลรักษาและให้มีการบริห ารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นใหม่
   4.3 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธร รมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.4 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน
   4.5 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้ก ับประชาชนทั่วไป คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.6 จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อชุมชนเกิดความสวยงาม น่าอยู่
    5.นโยบายการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ  และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ของเยาวชน วัยเรียนและประชาชนทั่วไป
    5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม และกิจกรรม อื่นๆ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชน   หันมาสนใจ ในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
    5.3  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
    5.4  สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม งานประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมตลอดจนงานรัฐพิธีต่างๆ
    5.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
  6. นโยบายการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามอาชญ ากรรมทุกประเภท  รวมทั้งความปลอดภัย และอุบัติภัยต่างๆ ร่วมกันอย่างบูรณาการ 
    6.2 สนับสนุนนโยบายของรัฐในการทำสงครามต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด ประเภท  โดยการ      บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
    6.3 ด้านป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยจะจัดหา รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้ทันสมัย  พร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา
    6.4 พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานด้วยการอบรมให้ความรู้และฝ ึกปฏิบัติวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย  เพื่อป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
    6.5 จัดตั้งและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เยาวชน  อาสาสมัครป้องกัน และระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล
    6.6 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย อุบัติเหตุ ตลอดจนประสานแผนกับ
ท้องถิ่นข้างเคียง  ฝึกซ้อมตามแผน พร้อมทั้งจัดหา รถยนต์ตรวจการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาล และข้างเคียง
   7. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น
   7.1 ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล   เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดเพชรบูรณ์  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   7.2 สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการประสานใจ ประสานความคิดประสานงานการทำงาน ให้เป็นหนึ่งเดียว
   7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุมอบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้ องถิ่น และแนวทางการพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์   ทรงเป็นประมุข ตลอดจนกระบวนการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
   7.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและการบริหา รงานด้านต่างๆ ของ เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
   8. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   8.1  เร่งพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนนคสล. ท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ ฝาย ฯลฯ  ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและให้ได้มาตรฐานมีความปลอด ภัยเดินทางไปสัญจรสะดวกสบาย ลดต้นทุนการผลิตขนส่งสินค้า  พร้อมทั้งสามารถรองรับความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นในอนาคต
   8.2 ดำเนินการขุดลอก คลอง เหมือง ก่อสร้างรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อให้ราษฎร  มีน้ำเพียงพอกับการอุปโภคบริโภค ตลอดจนใช้ในด้านการเกษตร
   8.3 ดำเนินการซ่อมแซม เจาะบ่อบาดาล  เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
   8.4 ดำเนินการก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
   8.5 ประสานงานกับองค์การโทรศัพท์ในการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมให้ค รอบคลุมทั้งตำบล
   8.6 ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกินขีดความสามารถของเทศบาล
   8.7 ประสานงานกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือน
   8.8 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ที่มีอยู่ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ให้ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้อย่างเต็มที่
   8.9 ดำเนินการเร่งรัดจัดหาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาและขยายเขตระบบประปา  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
   8.10 ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจร โดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจรทั่วทั้งเขตทศบาล  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
     9.นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารงานจัดการและพัฒนาบุคลากร
   9.1 จัดหาสถานที่และ ก่อสร้างสำนักงานเทศบาล เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการประชาชน และกิจการของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
   9.2 ปรับประบวนทัศน์ และกระบวนการจัดการตลอดจนพัฒนาอบรมสัมมนา พนักงาน เจ้าหน้าที่  บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลเฉลียงทองตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงระดั บสูง ให้เกิดวิสัยทัศน์ กว้างไกล ทันสมัยโดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  โปร่งใส เป็นธรรม  ลดขั้นตอนการทำงาน  เข้าใจง่าย รวดเร็ว
   9.3  ให้บริการประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
ตาม หลักการบริหารจัดการที่ดี  และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
   9.4 ปรับและพัฒนาเทศบาลตำบลเฉลียงทอง ให้เป็นเทศบาลอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อตอบสนอง
งานและภารกิจ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง และการกำหนดภารกิจและหน้าที่สอดคล้องกันทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
   9.5 ส่งเสริมหลักและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร   ตามหลัก ปัญญาธรรม   คาราวะธรรม  สามัคคีธรรม ”
   9.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์ การลงทุน และการทำกิจกการ ไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือ การสหการ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
   9.7 พัฒนาระบบการบริการประชาชนในด้านทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   9.8 พัฒนารายได้ของเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดนเน้นการใช้แผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งจะใช้ระบบ GIS ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้อย่างทั วถึงถูกต้องเป็นธรรม
   9.9 พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  9.10 สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยจัดสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอื่น ๆ ที่จำเป็น และส่งเสริมการศึกษาที่สูงขึ้น
  9.11ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรในด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปกลุ่มอาสาส มัครต่างๆ เช่น อปพร. เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  9.12 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบ มีส่วนร่วมในการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมกันพัฒนาเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใดสามารถตรวจสอบได้ และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
    10.  นโยบายการพัฒนาด้านการบูรณาการเร่งด่วน
       ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ในท้องถิ่น ตามความเร่งด่วนของจังหวัด อำเภอ ชุมชน หรือ สมาชิกสภาเทศบาล นอกเหนือจากนโยบาย จาก  ข้อ  1- 9  
       การกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ ภารหน้าที่ ของเทศบาล  เพื่อให้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนด และอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล
      นโยบายในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ เทศบาลตำบลเฉลียงทอง จะดำเนินไปได้  ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน ตำบล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เฉลียงทอง พนักงานเทศบาล ข้าราชการในพื้นที่ ลูกจ้างในองค์กร และผู้นำชุมชน โดย เอาความถูกต้อง  ซื่อสัตย์  สุจริต และความสามัคคี เป็นที่ตั้ง  เพื่อให้ผลการปฏิบัติเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และ ยั่งยืน ต่อประชาชน  ในเขตเทศบาลตำบลเฉลียงทอง ต่อไป

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:39
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th