ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

                                             สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

           สภาพทั่วไป
      ที่ตั้ง
      เทศบาลตำบลเฉลียงทอง ได้รับการเปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเฉลียง เป ็นองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงทอง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำ บลเฉลียงทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ  วันที่  7 มกราคม 2551 โดยมีผลบังคับตามกฎหมายตั้งแต่ วัน ที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551   เป็นต้นไป
สำนักงานเทศบาลตำบลเฉลียงทอง  ตั้งอยู่เลขที่ 124  หมู่  9  ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ประมาณ  11  กิโลเมตร  ระยะทางห่างจากตัวเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 48   กิโลเมตร  ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  340  กิโลเมตร
     เนื้อที่/อาณาเขต
      เทศบาลตำบลเฉลียงทอง มีเนื้อที่ประมาณ  66  ตารางกิโลเมตร หรือ  41,250  ไร่
ด้านทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคล องห้วยน้ำ  บริเวณพิกัด  QT173817เป็นเส้นเลียบตามพื้นที่ทางการเกษตร  และเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองหัวโตก - โป่งราษฎร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ถึงหลักเขตที่  6   ตั้งอยู่จุดบรรจบระหว่างคลองหัวโตก – โป่งราษฎร์  กับคลอง  หนองมะปรางค์  บริเวณพิกัด QT  246837  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลห้วยโป่งกับเทศบาลตำบลเฉลียงทอง   อำเภอหนองไผ่   รวมระยะด้านเหนือประมาณ  8,300  เมตร
ด้านทิศตะวันออก    ตั้งแต่หลักเขตที่  6  ตั้งอยู่จุดบรรจบระหว่างคลองหัวโตก – โป่งราษฎร์  กับคลองหนองมะปรางค์  บริเวณพิกัด QT 246837  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางแม่น้ำป่าสักไปทางทิศใต้  ถ ึงหลักเขตที่  9  ตั้งอยู่บริเวณปากคลองละอองบรรจบกับ  แม่น้ำป่าสัก บริเวณพิกัด QT  268700  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลระวิง  อำเภอเมือง และตำบลวังโบสถ์กับเทศบาลตำบลเฉลียงทอง  อำเภอหนองไผ่  รวมระยะด้านตะวันออกประมาณ  26,400  เมตร
ด้านทิศใต้   ตั้งแต่หลักเขตที่  9   ตั้งอยู่บริเวณปากคลองละอองบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก  บริเวณพิกัด  QT 268700   เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองละอองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล ้วต่อไปตามคลองโกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  และเส้นเลียบตามพื้นที่ทางการเกษตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่  11  ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างถนนดินลูกรังกับทางหลวงแผ่นดินหม ายเลข  21 สายสระบุรี – หล่มสัก  บริเวณพิกัด   QT 220713   ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลกองทูล  และตำบลหนองไผ่กับเทศบาลตำบลเฉลียงทอง  อำเภอหนองไผ่   รวมระยะด้านใต้ประมาณ   4,700  เมตร
ด้านทิศตะวันตก  ตั้งแต่หลักเขตที่  11  ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างถนนดินลูกรังกับทางหลวงแผ่นดินหม ายเลข  21      สายสระบุรี – หล่มสัก  บริเวณพิกัด  QT 220713  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  21  สายสระบุรี – หล่มสัก  ไปทางทิศเหนือ เส้นตรงตามแนวที่ดินราษฎร,  เส้นเลียบกึ่งกลางคลองนาเฉลียง  ,คลองหมาตาย  และเส้นเลียบตามพื้นที่ทางการเกษตร จนบรรจบกับหลัก  เขตที่1  ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองห้วยน้ำ  บริเวณพิกัด  QT 173817 ซึ่งเป็นเส้น   แบ่งเขตระหว่างตำบลยางงาม  และเทศบาลตำบลนาเฉลียงกับเทศบาลตำบลเฉลียงทอง  อำเภอหนองไผ่  รวมระยะด้านตะวันตกประมาณ  14,650  เมตร
        ลักษณะภูมิประเทศ
    พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  ในพื้นที่หมู่ที่  3,5,6  เป็นพื้นที่ราบ  หมู่ที่ 1,2,4,7,9 และหมู่ที่  10  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  บางส่วนอยู่ใกล้แม่น้ำป่าสัก  ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก  หมู่ที่  8  เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา
        ลักษณะภูมิอากาศ
    เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบมรสุ มเมืองร้อน จึงทำให้มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดใน  ฤดูหนาว ฤดูร้อน  เริ่มต้นประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน  มีอากาศร้อนมาก
ฤดูฝน   ริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนตุลาคม  มีฝนตกชุกทำให้ น้ำท่วมทุกปี
  ฤดูหนาว   เริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็น และแห้งแล้ง
        เขตการปกครอง และประชากร
     เทศบาลตำบลเฉลียงทอง  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองออกเ ป็น 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเฉลียงทองเ ต็มหมู่บ้าน
7 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1,2,3,4,7,8,10) อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาเฉลียงบางส่วน 3 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 5,6,9) แบ่งเป็น  2  เขตเลือกตั้ง   มีประชากรทั้งสิ้น  7,773  คน  2,083  ครัวเรือนแยกเป็นชาย  3,888   คน     หญิง   3,885   คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย   118  คน/ตารางกิโลเมตร ดังนี้

เขตเลือกตั้ง

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนพื้นที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รายชื่อ  

สมาชิกสภาเทศบาล

รายชื่อ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ตร.กม.

ไร่

ชาย

หญิง

รวม

1

1

บ้านวังรี

5.60

3,500

207

339

351

690

นายยศปัญญา   ศรีพรหม

นางศุภิสรา   กุลสง

นางพรรัตน์   จันมโนวงษ์

นายปราโมทย์   ทองวร

นางสุวรรณ์   แก่นบุญ

นางรอย   ทองสุข

นายมานพ    วุฒิยาลัย

2

บ้านปากคลองกรวด

5.76

3,600

176

352

358

710

นายสิงห์ทอง   หมื่นชนะ

7

บ้านหนองไลย์

7.52

4,700

291

565

578

1,143

นายสมบูรณ์   สุทธิประภา

9

บ้านโคกสว่าง

10.32

6,450

334

600

583

1,183

นายคำพันธ์   หงษ์ลอย

10

บ้านน้ำพุ

2.08

1,300

65

148

149

297

นายกนกพล   ษรจันทร์ 

2

3

บ้านโรงบ่ม

8.64

5,400

255

557

521

1,078

นางขนิษฐ์   มีเปี่ยม

นางบุษบา   เหง้าสารี

นางเพชรทัย   ดอนหม้อ

นางวัลลภา   พรหมบุญ

นายจรูญ   คำมา

นางบุปผา   จันทาสี

นายประดิษฐ์   วงปัญญา

4

บ้านหัวโตก

10.08

6,300

302

617

600

1,217

นายกีฬา   โชติพรม

5

บ้านต้นยาง

4.96

3,100

131

106

108

214

นายธีรพงษ์   พงศ์ธนพจน์ (กำนัน)

6

บ้านนาเฉลียง

6.24

3,900

210

431

462

893

นายน้อย   สุดใจ

8

บ้านห้วยน้ำบอ

4.80

3,000

112

173

175

348

นางรัถยาพร   ชัยพิยะ

รวม

66.00

41,250

2,083

3,888

3,885

7,773

12

10

       สภาพทางเศรษฐกิจ
    อาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลนาเฉลียงประกอบอาชีพทางการเ กษตร  เช่น  ปลูกผัก  ปลูกยาสูบ และทำนา  ประมาณ  80%  อาชีพรับจ้าง  ประมาณ  15%  และอาชีพอื่นๆ  ประมาณ  5%
     หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเฉลียง
  - ปั๊มน้ำมันและก๊าช  5   แห่ง
  - รีสอร์ท 1  แห่ง
  - โรงสี   2  แห่ง
  - โรงงานอุตสาหกรรม 1   แห่ง
  - ตลาดนัด  1  แห่ง
  - ร้านค้าต่างๆ  จำนวนประมาณ  40   แห่ง
  - อุตสาหกรรมในครัวเรือน  0  แห่ง
       สภาพทางสังคม
   การศึกษา
  - โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่  2  และหมู่ที่  4 )
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่  8 )
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 3  แห่ง
    สถาบันและองค์การทางศาสนา
  - วัด  9  แห่ง (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1,2,4,7,8,และหมู่ที่ 9 )
  - สำนักสงฆ์ 3  แห่ง (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 )
    การสาธารณสุข
  - สถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง (ตั้งอยู่ในหมู่ที่  3)
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 %
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  -. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 167  คน
  -  อาสาสมัครตำรวจบ้าน 60   คน
      การบริการขั้นพื้นฐาน
    การคมนาคม
  -  ทางหลวงหมายเลข  21  สายสระบุรี – หล่มสัก ระยะทางผ่าน 13 กิโลเมตร
  -  ถนนลาดยาง  รพช.  สายหนองไลย์ – โคกเจริญ ระยะทาง    4 กิโลเมตร
-  ถนนลาดยาง  รพช.  สายนาเฉลียง – หัวโตก ระยะทาง  3 กิโลเมตร
  -  ถนนลาดยาง  รพช.  สายหัวโตก – ห้วยโป่ง ระยะทาง   5 กิโลเมตร
  -  ถนนลาดยาง  รพช.  สายหัวโตก – ระวิง  ระยะทาง    5 กิโลเมตร
  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ประมาณ   29 สาย
  -   ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ประมาณ   1 สาย
  -  ถนนลูกรัง  ประมาณ  120 สาย
  -  ถนนดิน   ประมาณ    14 สาย
  -  ถนนภายในตำบลชำรุดทุกปีตั้งงบประมารสำหรับซ่อมแซม
      การโทรคมนาคม
  - โทรศัพท์สาธารณะ     แห่ง
     การสื่อสาร  
  - หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมร้อยละ  95%  ของพื้นที่ 11 แห่ง
       การไฟฟ้า
 -  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุกหมู่บ้าน   แต่จะมีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ องค์ การบริหารส่วนตำบลนาเฉลียงจะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินก ารขยายเขตไฟฟ้าต่อไป  และจะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน ในบริเวณแหล่งชุมชนหรือบริเวณที่คาดว่าจะเกิดปัญหาอาชญากรรม
  -  จำนวน  10  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  96 %
    แหล่งน้ำธรรมชาติ
  -  แม่น้ำป่าสัก    1 สาย
  -  คลอง     17 สาย
   1. คลองวังรี   หมู่ 1
   2. คลองละออง   หมู่ 1
   3. คลองลำพาดฆ้อง  หมู่  2
   4. คลองช้างตาย   หมู่ที่ 2,6,9
   5. คลองวังกะทะ  หมู่  2,7
   6. คลองน้ำลัด   หมู่  3,5
   7.คลองกุดเสี้ยว    หมู่  4
   8. คลองหนองแสนวัว  หมู่  4
   9. คลองหัวโตก-โปร่งราษฎร์ หมู่  4
   10. คลองหนองมะปรางค์ หมู่  4
   11. คลองนาเฉลียง  หมู่  5,6
   12. คลองตาครุฑ  หมู่  6
   13 คลองหนองไลย์  หมู่ 7,1
   14. คลองร่องจาน  หมู่  8,3
   15. คลองหมาตาย  หมู่  8,3
   16. คลองห้วยน้ำบ่อ  หมู่  8
   17. คลองแก   หมู่  10,2
  -  หนอง   1 แห่ง
   1. หนองแสนวัว   หมู่   4   
   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  - สระน้ำ     3 แห่ง
   1. สระหลวง   หมู่   9  
   2. สระน้ำสาธารณะ  หมู่  1
   3. สระน้ำสาธารณะ  หมู่  2
  -  ฝายน้ำล้น    8 แห่ง
   1. หมู่  1 จำนวน  1 แห่ง   
   2. หมู่  2 จำนวน  1 แห่ง
   3. หมู่  4 จำนวน  3 แห่ง
   4. หมู่  8 จำนวน  1 แห่ง
   5. หมู่  9 จำนวน  2 แห่ง
  -  ถนนน้ำล้นผ่าน   11 แห่ง
   1.หมู่  1  จำนวน  2 แห่ง
   2.หมู่  2  จำนวน  1 แห่ง
   3.หมู่ 3  จำนวน  2 แห่ง
   4.หมู่ 4  จำนวน  3 แห่ง
   5.หมู่ 5  จำนวน  1 แห่ง
   6.หมู่ 7  จำนวน  1 แห่ง
   7.หมู่ 9  จำนวน  1 แห่ง
 -  บ่อน้ำตื้น      17 แห่ง
  -  บ่อโยก      21 แห่ง
  -  ประปาหมู่บ้าน   13 แห่ง
  1.หมู่  1  จำนวน  2 แห่ง
   2.หมู 2  จำนวน   1   แห่ง   
 3.หมู่ 3  จำนวน  1 แห่ง
   4.หมู่ 4  จำนวน  1 แห่ง
   5.หมู่ 5  จำนวน  1 แห่ง
   6.หมู่ 6  จำนวน  1 แห่ง
   7.หมู่ 7  จำนวน  1 แห่ง
   8.หมู่ 8  จำนวน  1 แห่ง
   9.หมู่ 9  จำนวน  3 แห่ง
   10.หมู่ 10 จำนวน  1 แห่ง
   ข้อมูลอื่นๆ
    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
  -  แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน  6  หมู่บ้าน  หมู่ที่  1,2,4,7,6,9    พื้นที่ที่เป็นภูเขา  หมู่ที่  8
   กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
  -  ลูกเสือชาวบ้าน  3  รุ่น     715 คน
  -  ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น    100 คน
  -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  1  รุ่น     50 คน
  - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
  - กลุ่มออมทรัพย์    9    กลุ่ม
  - กลุ่มอาชีพ    6    กลุ่ม
  - กลุ่มสตรีแม่บ้าน
  - กลุ่มเยาวชน
  - ร้านค้าชุมชน
     ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเฉลียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเฉลียง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเฉล ียง  ออกเป็น     6     ส่วน   ดังต่อไปนี้
 1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
 2. ส่วนการคลัง
 3. ส่วนโยธา
 4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่วนการศึกษา  ศาสนา   วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม
 6. ส่วนส่งเสริมการเกษตร
    อัตรากำลัง
    จำนวนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลน าเฉลียง  มีทั้งหมด  15  คน  แบ่งเป็นดังนี้
    พนักงานส่วนตำบล มี จำนวน  7  คน  ดังนี้
 - ตำแหน่งในสำนักปลัด  จำนวน  2   คน
 - ตำแหน่งในส่วนการคลัง จำนวน 3   คน
 - ตำแหน่งในส่วนโยธา  จำนวน  2    คน
    ลูกจ้างประจำ   มีจำนวน   2  คน  ดังนี้
 - ตำแหน่งในสำนักปลัด     จำนวน  1    คน
 - ตำแหน่งในส่วนการคลัง จำนวน   1    คน
    พนักงานจ้างตามภารกิจ มี จำนวน  1  คน  ดังนี้
 - ตำแหน่งในสำนักปลัด     จำนวน  1    คน
   พนักงานจ้างทั่วไป มีจำนวน   4  คน  ดังนี้
 - ตำแหน่งในสำนักปลัด     จำนวน  4    คน
 - ตำแหน่งในส่วนการคลัง จำนวน   1    คน
       ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประเภท

การศึกษา

รวม

ประถมศึกษา

มัธยม/อาชีวะ

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

พนักงานส่วนตำบล

-

-

1

1

1

3

1

-

7

ลูกจ้างประจำ

-

-

1

-

-

1

-

-

2

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

-

-

-

-

1

-

-

1

พนักงานทั่วไป

1

-

1

1

-

2

-

-

5

รวม

1

-

3

2

1

7

1

-

15


 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th