ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 51 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 
นายกเพ็ง       กุลสง
นายกเทศมนตรีตำบลเฉลียงทอง

...................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 


นายวิศิษฏ์    รอดแสวง

ปลัดเทศบาลตำบลเฉลียงทอง


 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

     เทศบาลตำบลเฉลียงทอง ๕๕๕  หมู่ ๗  ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๒๐ โทรศัพท์/แฟกซ์ ๐-๕๖๗๘-๙๔๑๗
  

  เทศบาลตำบลเฉลียงทอง   ได้ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง ต่อเนื่อง รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก จัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับปัญหา และ ตรงกับความต้องการของคนยากจน  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมการศึกษา  ฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม   จารีต  ประเพณีพื้นบ้าน ขยายงานพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ให้เป็นรูปธรรมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 
 
  
ประกาศเทศบาลตำบลเฉลียงทอง เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาล   [ 27/1/2563 16:01:16 ]
ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีปี 2563   [ 24/1/2563 14:24:14 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1/2563   [ 24/1/2563 11:37:26 ]
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563   [ 16/1/2563 10:50:44 ]
ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2563   [ 16/1/2563 10:47:11 ]
ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2563   [ 16/1/2563 10:46:22 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองวังรี หมู่ที่ 1   [ 16/1/2563 10:44:54 ]
     
 
  
        
 
 
 
วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สัญจร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ปลูกต้นดาวเรือง " เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ "
โครงการฝึกอบรม " การทำดอกไม้จันทน์ ให้แก่ประชาชนเทศบาลตำบลเฉลียงทอง "
ปลูกต้นไม้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
     
 
 
 
 [ 28/4/2557 14:27:24 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 30/3/2552 6:15:31 ] แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30/3/2552 6:14:52 ] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30/3/2552 6:14:23 ] คำกล่าวที่ว่า “ควรกินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน”
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 7825 รน่วมแสดงความคิดเห็น 23-มีค.-12 ตอบ 0/อ่าน 1157
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th